Ponedjeljak, 26. veljače 2024.

Usvojen prvi županijski proračun izražen u eurima, Koren: Gotovo 100 milijuna ulažemo u zdravstvo i školstvo

U ponedjeljak je održana deveta sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a jedna od najvažnijih točaka bila je Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Proračun je najprije u brojkama predstavio koprivničko-križevački župan Darko Koren, naglasivši da je ovo prvi županijski proračun izražen u eurima.

– Prihodi i primici proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 112 milijuna eura što je u odnosu na plan za tekuću 2022. godinu manje za 5,9 posto jer u 2023. godini nema planiranih primitaka od zaduživanja. Projekcijama su planirani u 2024. godini ukupni prihodi i primici u iznosu od 114 milijuna eura, dok su u 2025. godini ukupni prihodi i primici planirani u iznosu 122 milijuna eura. Kada govorimo o 2023. godini, prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 112 milijuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 32 milijuna, a od financijske 51,5 milijuna eura – naglasio je Koren.

Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenskog dijela stope poreza na dohodak u iznosu 1,17 milijuna eura i iz pomoći izravnanja planirana su sredstva u iznosu 5,1 milijun eura, odnosno sveukupno za financiranje decentraliziranih funkcija 6,2 milijuna eura što znači da su sredstva ostala na nivou 2022. godine, objasnio je Koren.

– Planirana su sredstva pomoći od čega se najviše odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 116.000 eura, najam Gimnazije Fran Galović 476.000 eura, županijski i međužupanijski prijevoz putnika 1,8 milijuna eura, za izgradnju RCGO-a Piškornica 135.000 eura i prihode za troškove zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave u našoj županiji u iznosu od 1,2 milijuna eura. Za projekt dvorac Inkey planirano je 650.000 eura. Isto tako, za podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata planiran je iznos od 364.000 eura. Sredstva za projekte temeljem prijenosa europskih sredstava iznose 4,1 milijuna eura, a nastavak su projekata “Svi u školi, svi pri stolu”, “Školska shema”, “Prilika za sve”, Erasmus i ostalih projekata. Također, tu su i sredstva za projekte “Centar kompetencija” u iznosu od 333.000 eura i “Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu” što iznosi 1,5 milijuna – rekao je.

Snimio Tomislav Matijašić.

Pomoći iz nenadležnog proračuna planirane su u iznosu 39,3 milijuna eura, a u najvećem dijelu se odnose na prihode Državnog proračuna za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola planirane u iznosu 28,3 milijuna eura, te na zdravstvene ustanove u iznosu od 11 milijuna eura. Pomoći od izvanproračunskih korisnika za određene namjene odnosno projekte u 2023. godini su pak planirane u iznosu od 603.507 eura.

– Prihodi od imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 4,1 milijun eura. Od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima namjenski su prihodi planirani u iznosu od 5,7 milijuna eura. Od ukupnog iznosa prihodi zdravstvenih ustanova iznose 3,2 milijuna eura, a prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznose 1,6 milijuna eura. Prihodi Županije su 288.000 eura, a ostalo se odnosi na prihode osnovnih i srednjih škola i ostalih proračunskih korisnika. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga proračunskih korisnika planirani su od oko skoro dva milijuna eura. Prihodi od nadležnog proračuna iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, to je ono što nas najčešće opterećuje, temeljem ugovornih obaveza su planirani na iznos od 35,7 milijuna eura. Isto tako, tu su i prihodi od donacija kao prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 356.000 eura – istaknuo je.

Prokomentirao je potom Koren i rashode i izdatke.

– U 2023. godini rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 114 milijuna eura što je za 6,7 posto manje. Rashodi i izdaci u 2024. pritom su planirani na iznos od 109 milijuna eura, a u 2025. godini bi trebali biti 116 milijuna eura. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 101 milijun eura, a za nabavu nefinancijske imovine 12 milijuna eura – poručio je Koren.

Pobrojao je nakon toga i izdatke po županijskim odjelima, osvrnuvši se najprije na Upravni odjel za poslove županijske skupštine i pravne poslove, Službu ureda župana, Upravni odjel za financije i Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

– Što se pak tiče razdjela, Razdjel 1 Upravni odjel za poslove Županijske skupštine iznosi 294.000 eura i Služba ureda župana 772.000 eura, od toga se 242.000 odnosi na redovne rashode i planirana sredstva. Isto tako, tu su i planirana sredstva od 132.000 eura u sklopu projekta digitalne transformacije Županijske uprave, odnosno za provođenje programa zaštite i spašavanje 444.000 eura. Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu planirani rashodi iznose 5,2 milijuna eura, a Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti 7,3 milijuna eura, od toga se u gospodarstvu na program Energetika i prometna infrastruktura odnosi 3,2 milijuna eura i najviša stavka u tome od 2,4 milijuna eura odnosi se na županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika – rekao je.

Snimio Tomislav Matijašić.

Objasnio je i kako je zamišljen proračun za Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti te za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

– Za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb planirani rashodi iznose 57,5 milijuna eura od čega se najviše odnosi redom na Opću bolnicu Dr. Tomislav Bardek, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Dom za starije Koprivničko-križevačke županije, socijalnu skrb te humanitarnu i zdravstvenu zaštitu. Za Upravni odjel za obrazovanje, sport, kulturu, znanost i nacionalne manjine planiraju se rashodi od 42,6 milijuna eura – od toga za osnovno školstvo 18,8 milijuna eura, srednje školstvo 15 milijuna, a visoko obrazovanje 371.000 eura. Tu je kreditiranje studenata, sufinanciranje kamata na stare kredite, stipendiranje… Za Upravni odjel za obrazovanje – sport planirani su rashodi od 7,3 milijuna eura, a najviše se odnose na ostale obrazovne programe u iznosu od 1,4 milijuna eura – školu plivanja, nagrade učenicima, tiskanje vodiča, pomoćnike u nastavi… – dodao je Koren.

Osvrnuo se na kraju i na ukupni preneseni županijski rezultat.

– Ukupni planirani preneseni rezultat iz 2022. godine na nivou konsolidiranog proračuna je bio 9,3 milijuna eura. U proračunu za 2023. godinu proračunski korisnici su od toga u svojim financijskim planovima uključili u proračun i proračunski višak u iznosu od 1,2 milijuna eura i pokrili manjak od 3,8. Županija je svoj preneseni višak u iznosu od 4,9 milijuna eura u cijelosti iskoristila u planu proračuna za 2023. godinu i temeljem tih promjena ostao je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 11,6 milijuna koji se odnosi na Opću bolnicu Dr. Tomislav Bardek i nešto manje na Dom zdravlja te je u projekcijama za 2024. godinu pokriven s 5,1 milijun eura i u 2025. godini sa 6,5 milijuna eura. Od ukupnog proračuna Županije od 114 milijuna eura gotovo 100 milijuna eura odnosi se na zdravstvo i školstvo, to je dovoljan argument onim tezama da malo ulažemo u školstvo, a još manje u zdravstvo – zaključio je župan Koren.

Većinom glasova članice i članovi Županijske skupštine su usvojili proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.

zatvori