Petak, 12. kolovoza 2022.

Počela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda vrijednog 4,5 milijuna kuna

Koprivničke vode d.o.o. nositelj su realizacije investicije izgradnje vodoopskrbne mreže dionice sekundarnog cjevovoda Sigetec – Komatnica – Gabajeva Greda – Hlebine. Radovi su počeli u ponedjeljak, a trebali bi završiti do 30. lipnja sljedeće godine.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovorena je zajednica ponuditelja koju čine Koming d.o.o. Koprivnica i Vodogradnja Varaždin d.d. Varaždin.

Vrijednost ugovornih radova je 4.470.542,66 kuna bez PDV-a.

Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Ugovorni rok završetka radova je 30. lipnja 2017. godine.

Izgradnja predmetne građevine financira se u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, a preostalih 20% financiraju općine Hlebine i Peteranec i to u omjeru: Hlebine 56 % i Peteranec 44% udjela.

Cjevovod novoplanirane vodovodne mreže izvesti će se spajanjem na postojeću vodovodnu mrežu u općini Hlebine, naselja Hlebine i općini Peteranec, naselja Sigetec.

Na taj način će se ostvariti vodoopskrbni prsten kroz naselja Gabajeva Greda i Komatnica. Ukupna duljina sekundarnog cjevovoda profila DN 110 sa svim pripadajućim ograncima u naseljima iznosi 13.640 metara.

Svi cjevovodi će se položiti uz županijske i lokalne cesta oznake ŽC-2114, LC 26035 te ostalih nerazvrstanih cesta naselja i na taj način će se omogućiti priključenje svih stanovnika naselja Komatnica i Gabajeva Greda. Cjevovod će omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva za pitkom vodom kao i za požarne potrebe hidrantske mreže.

Realizacijom izgradnje ovog vodoopskrbnog cjevovoda završiti će izgradnja vodoopskrbne mreže općina Hlebine i Peteranec. Daljnje aktivnosti na širenju vodno komunalne infrastrukture odnose se u segmentu izgradnje sustava odvodnje naselja Hlebine i Sigetec za koju je izrađena projektna dokumentacija i ishođen akt o gradnji.

Odvodnja naselja Sigetec i Hlebine uključena je u obuhvat EU projekta aglomeracije Koprivnica kao sveobuhvatnog projekta kojim je cilj ispunjenje zahtjeva EU direktiva o kakvoći vode za piće i o pročišćavanju otpadnih voda u smislu postizanja ciljeva kakvoće vode za piće te uspostavljanja odgovarajućeg postupka prikupljanja i obrade otpadnih voda u aglomeracijama iznad populacijskog ekvivalenta od 2.000 stanovnika. Apliciranjem projekta aglomeracije Koprivnica osigurat će se sufinanciranje sredstvima europskih fondova i izgradnja kanalizacije naselja Sigetec i Hlebine.