Utorak, 5. srpnja 2022.

DOGOVOR GRADA I ŽUPANIJE Poznato je na kojoj će se lokaciji graditi nova zgrada Srednje škole u Koprivnici

Nova zgrada srednje škole u Koprivnici gradit će se u Cvjetnoj ulici i to na zemljištu koje je bilo planirano za novu zgradu Obrtničke škole Koprivnica.

Naime, pred koprivničkim gradskim vijećnicima u ponedjeljak će se naći odluka o sklapanju aneksa ugovora o osnivanju prava građenja koji je sklopljen između Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u svrhu izgradnje Obrtničke škole Koprivnica. Kako stoji u obrazloženju, aneksom će se utvrditi nova namjena osnovanog prava građenja tako da se ono osniva radi izgradnje Srednje škole u Koprivnici.

– Grad je vlasnik zemljišta u Cvjetnoj ulici koje je prema Detaljnom planu uređenja “Cvjetna” predviđeno za izgradnju škole. Iako je izgradnja Obrtničke škole planirana od strane Koprivničko-križevačke županije, Grad je prepoznao potrebu ulaganja sredstava za ostvarenje projekta izgradnje nove Obrtničke škole. U tom cilju uložena su višemilijunska sredstva kako bi se stvorili osnovni uvjeti da bi projekt izgradnje Obrtničke škole uopće mogao biti pokrenut – navodi se u obrazloženju odluke.

U tu svrhu, uložena su sredstva u izradu Detaljnog plana uređenja “Cvjetna”, otkup zemljišta za školu i pristupnu prometnicu školi, provedbu parcelacije i objedinjavanje čestica za školu, izradu projektne dokumentacije i izgradnju kompletne prometne infrastrukture za potrebe buduće škole. Grad Koprivnica je i sufinancirao izradu projektne dokumentacije za izgradnju same građevine škole. Izvršena su i dodatna znatna ulaganja tada gradskih trgovačkih društava – Koprivničke vode, Koprivnica plin, u izgradnju ostale komunalne infrastrukture.

– Bez navedenih ulaganja, odnosno osiguranja zemljišta i komunalnog opremanja, ne bi bilo moguće započeti projekt izgradnje nove Obrtničke škole. Budući da je projekt izgradnje prema troškovnicima procijenjen na više od 80 milijuna kuna, namjera Koprivničko-križevačke županije kao osnivača škole bila je kandidirati ga prema tadašnjem Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija s ciljem realizacije po modelu javno-privatnog partnerstva – istaknuto je u materijalima za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća.

Spomenuto je da je i da je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije u studenom 2014. godine donijela odluku o prihvaćanju projekata javnog-privatnog partnerstva “Koprivničko-križevačka županija – škole” kojom je bilo obuhvaćeno osam projekata, a među njima je bila i izgradnja nove zgrade Obrtničke škole Koprivnica.

– U međuvremenu je Vlada promijenila stajališta vezano uz izgradnju po modelu javno-privatnog partnerstva, nisu postojali natječaji koji bi omogućili prijavu izgradnje Obrtničke škole po tom modelu, niti je bilo drugih natječaja na koje je bilo moguće prijaviti izgradnju školskih objekata, a koji bi bili sufinancirani sredstvima Europske unije. S obzirom na to da je u međuvremenu započela izgradnja Centra kompetentnosti koji se gradi kraj Obrtničke škole Koprivnica i Srednje škole Koprivnica, potrebno je Aneksom ugovora utvrditi novu namjenu osnovanog prava građenja tako da se osniva radi izgradnje Srednje škole u Koprivnici – pojašnjeno je u obrazloženju.

Spomenimo na kraju da u Gradu ističu da i dalje daju svoj doprinos izgradnji sada Srednje škole u Koprivnici i to tako da Koprivničko-križevačka županija nema obvezu plaćanja mjesečne naknade za osnovano pravo građenja. Dodajmo da Grad pravo građenja osniva na rok od 30 godina počevši od dana zaključenja aneksa.