Izvor: koprivnica.hr
U koprivničkom naselju Vinica u tijeku su radovi na izgradnji sustava odvodnje. Projektom je tako predviđena izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Josipa Sirutke, Ulici Dubovečki dol i Dubovečki breg, dijelu Ulice Vinica, u Ulici Vrbice te dijelu Vinogradske ulice. Nositelj projekta su Koprivničke vode.

Područje obuhvata navedenih ulica nalazi se na granici dvaju slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena: Ulica Vinica, odnosno njezin veći dio, pripada slivu kolektora V s mogućim spojem na kanalizaciju u Ulici Nikole Sertića. Zapadni dio iste ulice nalazi se na većoj nadmorskoj visini te je isti moguće spojiti na oba slivna područja. Područje južno od Ulice Vinica pripada slivu kolektora VII sa spojem na postojeću kanalizaciju u Crnogorskoj ulici.

S obzirom na to projektom su predviđena dva zasebna kanala-sliva:

  • Faza I – sliv Crnogorska (J. Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
  • Faza II – sliv Nikole Sertića (dio ulice Vinica).

Za oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je otprilike 5.000 metara. Cilj realizacije projekta je na zapadnom rubnom dijelu grada, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te unatoč konfiguraciji terena koja nije povoljna za izgradnju kanalizacije, omogućiti stanovništvu priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi na izgradnji prve faze započeli su u listopadu 2018. godine i završit će do kraja kolovoza 2019. godine. Izgradnja prve dionice, sliv Crnogorska, izvedena je u duljini 3.406 metara zajedno s pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte. Radove izvodi Koming d.o.o. Koprivnica, a poslove stručnog nadzora GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Vrijednost radova I. faze je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a.

Radovi na izgradnji II. faze, koja pripada slivu Nikole Sertića, započeli su u kolovozu 2019. godine, a predviđeni rok završetka je svibanj 2020. godine. Izgradnja druge dionice izvest će se u ukupnoj duljini od 1.444 metara zajedno s pripadajućim izvodima kanalizacijskih priključaka za postojeće objekte. Izvođač radova druge faze je Koming d.o.o. Koprivnica. Vrijednost ugovornih građevinskih radova u II. fazi je 2.263.498,20 kuna bez PDV-a.

Radove druge faze izgradnje sustava odvodnje jučer je obišao gradonačelnik Mišel Jakšić zajedno s članicom Uprave Koprivničkih voda d.o.o. Sandrom Sinjeri.

Izvor: koprivnica.hr
Izvor: koprivnica.hr
Izvor: koprivnica.hr
Izvor: koprivnica.hr
Izvor: koprivnica.hr