Izvor: Općina Novigrad Podravski
Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Novigradu Podravskom privedeni su kraju. Prošlog petka Općina Novigrad Podravski dobila je uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište.

Kako se pohvalio načelnik Zdravko Brljek, novigradska je općina tako postala prva na području bivše Općine Koprivnica, a i malo šire, koja je dobila uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište izgrađeno po novim propisima o gospodarenju otpadom. – To nam je četvrta uporabna dozvola za realizirane kapitalne investicije u zadnjih osam mjeseci, odnosno od 1. siječnja ove godine – istaknuo je načelnik Brljek.

Podsjetimo, Općini Novigrad Podravski odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.796.426,34 kuna temeljem sudjelovanja na Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Građenje reciklažnih dvorišta” Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odobrena sredstva dolaze iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Kohezijskog fonda. Radovi su trajali od travnja ove godine do kraja srpnja, a ukupna vrijednost projekta je 2.129.880,26 kuna.

Od svih aktivnosti predviđenih na projektu ostala je provedba obrazovnih aktivnosti za stanovništvo općine i učenike osnovne škole koje će se provesti do kraja kolovoza.

U rujnu se očekuje podnošenje konačnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava i završnog izvješća, čime će se i formalno završiti provedba projekta.

Svrha projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Novigradu Podravskom” je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalište izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta.

Projekt je ostvaren u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., SC 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Detaljnije o projektu

Projektom će se izgraditi, opremiti i staviti u funkciju reciklažno dvorište, a što uključuje provedbu većeg broja aktivnosti kao što su izvođenje građevinskih radova, stručni nadzor, opremanje reciklažnog dvorišta, tehnička pomoć za upravljanje projektom te provedba informativno-obrazovnih aktivnosti za stanovništvo s područja općine Novigrad Podravski.

Svrha provedbe projekta je potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava i njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, umjesto česte prakse odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili okoliš. U reciklažnom dvorištu će se prikupljati električni i elektronički otpad, glomazni otpad manjih dimenzija i mase te posebne kategorije otpada kao što je ambalaža koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, plastika koja nije ambalažni otpad i druge vrste otpada sukladno Zakonu.

Svrha projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Novigradu Podravskom” je doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalište izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta na novoformiranoj građevnoj čestici broj k.č.br. 1727/3 k.o. Novigrad Podravski (Općina Novigrad Podravski). Ukupna površina čestice reciklažnog dvorišta iznosi cca 1584 m2.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ishođenoj građevinskoj dozvoli reciklažno dvorište se sastoji od sljedećih objekata: kontejner za zaposlene osobe sa sanitarnim čvorom, kolna vaga, betonsko prometno-manipulativna površina, ograda s kolnim i pješačkim ulazom i parkiralište. Reciklažno dvorište će biti opremljeno odgovarajućom opremom pogodnom za prihvat različitih otpadnih materijala, ovisno o njihovom agregatnom stanju, veličini, gustoći i dr.: oprema za prihvat i skladištenje otpadnih materijala, oprema za utvrđivanje mase otpada, oprema za obradu oborina koje se skupljaju na vodonepropusnim površinama, prometna signalizacija, rasvjetni stupovi i elektro ormarići i ostala oprema.

U reciklažnom dvorištu će se moći skladištiti papir, karton, ambalažno i ravno staklo, plastika tvrda, plastika meka, crni metali, obojeni metali, elektronski otpad, tekstil, glomazni otpad – pretežno metalni, glomazni otpad – pretežno nemetalni, glomazni otpad – kućni namještaj, otpadna motorna ulja i zauljeni materijali i akumulatori, mineralna ulja, baterije, stari lijekovi, uljni filtri, zauljene krpe, fluoroscentne cijevi i štedne sijalice, boje, deterdženti i ostali otpad sukladno Tehnološkom projektu.

U 2017. godini na području općine Novigrad Podarvski je ukupno prikupljeno 341,24 tone miješanog komunalnog otpada, 15,57 tona odvojenog ambalažnog otpada prikupljenog po kućanstvima i 22,55 tona odvojenog otpada prikupljenog na zelenim otocima. Ukupno je prikupljeno 379,36 tona komunalnog otpada. Uočeno je kako stanovništvo ne odvaja u dovoljnoj mjeri otpad te značajan dio otpada predaje kao miješani komunalni otpad, a mogao bi se odvojiti i sukladno novom sustavu gospodarenja otpadom ponovno upotrijebiti/oporabiti. Nakon provedbe projekta je u prvoj godini predviđeno smanjiti količine otpada koji se odlaže za 228 tona, odnosno 233 tone u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon dobivanja uporabne dozvole.

Projekt je usklađen sa Svrhom poziva budući da doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište te sa Predmetom Poziva budući da je planirana izgradnja reciklažnog dovrišta koja uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti. Projekt je usklađen i sa sljedećim strateškim dokumentima:

1) Sporazum o partnerstvu između RH i Europske Komisije za razdoblje 2014.-2020, Tematski cilj 6 Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;
2) Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, budući da će se predloženim projektom značajno smanjiti količina otpada koja se odlaže na odlagališta i doprinijeti ostvarenju ciljeva OPKK i ciljeva vezanih uz SC 6i1;
3) Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine – Cilj1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, i Cilj 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada U okviru predloženih elemenata projekta provest će se sljedeće projektne aktivnosti s pripadajućim podaktivnostima: izgradnja reciklažnog dvorišta, opremanje reciklažnog dvorišta, mjere promidžbe i vidljivosti, informativno-obrazovne aktivnosti i ostale potrebne aktivnosti kako bi se projekt uspješno proveo od početka do kraja.