Foto: GKP Komunalac
Gradsko groblje ‘Pri Sv. Duhu’ u Koprivnici do 2007. godine nalazilo se unutar prostornih granica preventivno zaštićenog kulturnog dobra ‘Kapela Sv. Duha i gradsko groblje’. Stoga je Gradsko komunalno poduzeće Komunalac pokrenulo postupak ponovnog uspostavljanja preventivne zaštite.

Groblje „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici stavljeno je pod preventivnu zaštitu, zajedno s pripadajućim građevinama i hortikulturnim uređenjem te time steklo status preventivno zaštićenog kulturnog dobra (nepokretno kulturno dobro – kulturno-povijesna cjelina).

Preventivna zaštita odnosi se na prostor starog dijela groblja, tj. dio groblja koji obuhvaća prostor od 1. do 12. polja. Rješenje o preventivnoj zaštiti doneseno je u skladu članka 12. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara, a traje najduže tri godine od dana donošenja rješenja.

GKP Komunalac je Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru podnio zahtjev i elaborat razvoja gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ za utvrđivanje statusa kulturnog dobra i na temelju toga obnovio preventivnu zaštitu koja je prestala vrijediti 2007. godine. Zaštita je dobivena na temelju povijesnog pregleda i razvoja groblja, hortikulturnog uređenja i pregleda značajnih kulturnih objekata/spomenika koji imaju povijesno i memorijalno značenje na gradskom groblju. Odmah po utvrđivanju statusa, gradsko groblje upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara.