Koprivničke vode održale sastanak s načelnicima općina te predstavnicima Županije vezano za provedbu projekta „Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica“ prema EN.2.1.11-0060 te povodom objavljene liste za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na „Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16.“ gdje su sa osvojenim bodovima prvi na listi od 112 prijavljenih projekata.

kc-vode-memo

U četvrtak, 26. studenog održan je sastanak u prostorijama Koprivničkih voda s načelnicima općina i predstavnikom Županije na temu informiranja prisutnih o stanju projekta „Aglomeracija Koprivnica“ u sklopu Operativnog programa „Zaštite okoliša“ Ministarstva poljoprivrede, koje im je i odobrilo projekt za izgradnju i rekonstrukciju postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročistača otpadnih voda aglomeracije Koprivnica koje obuhvaća Grad Koprivnicu i općine: Sokolovac, Koprivnički Ivanec, Rasinja, Đelekovec, Legrad, Drnje, Hlebine, Peteranec i Koprivnički Bregi. Cilj projekta je usklađenje aglomeracije Koprivnica sa Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) koje ima obvezujući rok 31.12.2018. godine. Kako su jedan od preduvjeta za realizaciju samog projekta i riješeni imovinsko-pravni odnosi po dijelu gdje prolazi trasa zahvata, izuzetno je važno da se informiraju i uključe općine, koje su KC vodama interesni partner u provedbi projekta.

Druga tema sastanka je objavljena rang lista prijavljenih projekata po Pozivu br. EN.2.1.16., koju je objavilo Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1 ( PT1), nakon postupka procjene projektnih prijava gdje su Koprivničke vode s projektom „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnice“ rangirane na prvom mjestu od 112 prijavljenih te na 25. mjestu od 65 prijavljenih sa iznosom od 12.600.000,00 HRK za projekt „Izgradnja sustava vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Koprivnica“.

Indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjenih financiranju projekta javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi 230.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte javne vodoopskrbe iznosi 150.000.000,00 HRK.

Odabrani projekt koji je prvorangirani obuhvaća: „Izgradnju kanalizacije naselja Peteranec, izgradnju kanalizacije Ul. Rečko Polje, izgradnju kanalizacije naselje Goričko, Kunovec i Botinovec Ivanečki i rekonstrukciju cjevovoda na Ivanjskoj cesti od vodozahvata Ivanščak do Ul. I. Česmičkog“. Za sve prijavljene projekte Koprivničke vode su već pripremile tehničku dokumentaciju, ishodile potrebne potvrde i suglasnosti, a neki su već i u fazi izvođenja. Sredstva koja su nam odobrena za realizaciju tog projekta su 19.210.000,00 HRK.

Projekt koji se odnosi na vodoopskrbu obuhvaća:

  • Izgradnju vodoopskrbne mreže Sigetec – Komatnica – Gabajeva Greda – Hlebine. U naseljima Sigetec i Komatnica potrebno je izgraditi vodoopskrbnu mrežu kako bi se omogućilo priključenje stanovništva i time osigurala dostupnost pitke vode.
  • Magistralni cjevovod Radeljevo Selo – Ribnjak – M. Rijeka sa CS Radeljevo Selo i vodospremom D. Rijeka. Potrebno je izgraditi magistralnu vodoopskrbnu mrežu sa crpnom stanicom i vodospremom kako bi se formirala visoka zona i time omogućila daljnja izgradnja sekundarne mreže. Izgradnja će omogućiti priključenje stanovništva naselja Radeljevo Selo, Ribnjak i M. Rijeka na javni sustav vodoopskrbe.
  • Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Vrhovac Sokolovečki, Jankovac, Mala i Velika Branjska, Trnovac Sokolovečki, Općina Sokolovac. U naseljima Vrhovac Sokolovečki, Jankovac, Mala i Velika Branjska i Trnovac Sokolovečki potrebno je izgraditi vodoopskrbnu mrežu kako bi se omogućilo priključenje stanovništva i time osigurala dostupnost pitke vode.

Treća tema je mogućnost dodjele sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu, koju provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prema Javnom pozivu, za korisnike koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020., a to su Koprivničke vode. Raspoloživi iznos koji se dodjeljuje po pozivu je 150.000.000,00 HRK. Koprivničke vode su obavijestile sve općine 6. listopada kako postoji mogućnost da se njihov dio sufinancira po navedenom Pozivu.

Iznos od 65% vrijednosti investicije projekta osiguran je iz EU fonda, a preostali dio od 35% je u obvezi investitora. Ono što je interesantno za naše općine je da kao partner zajedno s javnim isporučiteljom vodnih usluga mogu sudjelovati s 10% sufinanciranja projekta, a ostali dio do 35% sufinanciraju Hrvatske vode. Minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu po pojedinačnom projektu je 75.000,00 HRK, a maksimalna vrijednost po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK. Sufinanciranja iz EU fondova za lokalnu komponentu udjela je potrebno nominirati do 31.12.2015., što su u mogućnosti same jedinice lokalne samouprave kao partneri Koprivničkih voda.